Tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN

(Tieudung.vn) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.

Tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN

Thông tư này hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên tắc hoạt động Quỹ được quy định rõ tại Thông tư, đó là Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ sử dụng con dấu, kinh phí và bộ máy của Kho bạc Nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về nguyên tắc quản lý tài chính Quỹ, Quỹ thực hiện thu, chi, kế toán, quyết toán, báo cáo và công khai tài chính của Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư này và chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của Quỹ của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán Nhà nước theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi của Quỹ để gửi tại các ngân hàng thương mại nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn. Sau khi Quỹ chấm dứt hoạt động và giải thể, số dư của Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

Tiền ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 được trừ vào chi phí khi tính thuế TNDN

Về quyền hạn của Quỹ, Thông tư quy định, Quỹ được vận động và tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin và các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch) cho Quỹ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Được sử dụng các nguồn tài chính của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, NK vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo nội dung phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Y tế.

Đặc biệt, tại Điều 5 Thông tư 41/2021/TT-BTC có điều khoản quy định việc xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Theo đó, các tổ chức, DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

từ Bộ Tài chính, tổng số tiền mà Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 đã tiếp nhận được tính đến 17 giờ ngày 6/6 là 1.299 tỷ đồng. Ngoài ra, có hơn 4.367 tỉ đồng được nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền.

 Ngoài số tiền đã tiếp nhận, Bộ Tài chính cho biết đến nay đã có hơn 4.367 tỷ đồng được nhà tài trợ cam kết sẽ chuyển tiền cho Quỹ vắc xin phòng dịch COVID-19.

Như vậy, ước tính số dư của Quỹ vắc xin phòng Covid-19 là 5.666 tỷ đồng.

Nguồn : https://tieudung.vn/doanh-nghiep/tien-ung-ho-quy-vac-xin-phong-covid-19-duo%CC%A3c-tru%CC%80-vao-chi-phi%CC%81-khi-tinh-thue%CC%81-tndn-54479.html